Aydınlatma Metni, Çerez Politikası ve Kullanım Koşulları

1- 6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE AYDINLATMA METNİ
Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi (Rhapsody Teknoloji olarak anılacaktır) olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dahil, Rhapsody Teknoloji ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na, özel hayatın gizliliği ve evrensel hukuk normlarına uygun olarak işlenmesine, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.
Aydınlatma metni içerisinde veri sorumlusunun bilgileri, verilerin hangi amaç için işleneceği, kimlere hangi amaç ile aktarılabileceği, kişisel verileri toplama yöntemi ve hukuki sebepleri ile kişisel veri sahibinin haklarına ilişkin açıklamalardır.
VERİ SORUMLUSU
Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi’dir.
Fulya Mah. Öğretmen Nigar Hanım Sok. No:4 D:9 Şişli/İstanbul
0532 287 39 39
E-Mail adresi : kamer@rhapsodyteknoloji.com
VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI (KKVK md.10/1-b)
Kişisel veriler, kimliği belirli veyahut belirlenebilir kişilerin her türlü bilgilerini ifade eder. Bu kapsamda Rhapsody Teknoloji olarak KVKK uyarınca paylaştığınız isminiz soyisminiz, adresiniz, e-posta adresiniz, cep telefonu numaranız, doğum tarihiniz ve/veya cinsiyetiniz vb. kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak belirlenen Şirket tarafından aşağıda belirtilen kapsamda değerlendirilecektir.
• Şirketimizle paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlere erişimin sağlanması,
• İlgili kişilere sunulan hizmetlerin özelleştirilmesi,
• Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması,
• İlgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
• Şirketimizin ürün ve hizmetlerinin sağlanması, sunulması, geliştirilmesi, ürünlerimizle ilgili teknik destek verilmesi, sunum, yazılım kurulumu, eğitim ve destek için uzak bağlantı yapılması, müşteri değerlendirme ve şikayet süreçlerinin yönetimi, mevcut ve ileride çıkacak olan ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili bilgilendirme yapılması, satış, pazarlama faaliyetleri, referans gösterme, kampanya duyurularının ticari elektronik iletiler aracılığı ile gönderilmesi, insan kaynaklarına ilişkin süreçlerin işletilmesi,
• Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçlarıyla işlenmektedir. 6698 sayılı KVKK m. 5/2 uyarınca, aşağıdaki şartların varlığı halinde açık rıza aranmaksızın Rhapsody Teknoloji’ın kişisel verileri işleme hakları saklıdır.
• Kanunlarda açıkça öngörülmesi.
• Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması.
• Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.
• Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması.
• İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması.
• Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
• İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
İŞLENEN VERİLERİN AKTARIMI (KKVK md. 10/1-c)
Şirketimizle paylaşmış olduğunuz kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlere erişimin sağlanması ve ilgili kişilere sunulan hizmetlerin özelleştirilmesi, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası ve Şirket’in ve Şirket’le iş ilişkisi içerisinde olan üçüncü kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde, Şirket’in iş ortakları ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLAMA YÖNTEMİ (KKVK md. 10/1-ç)
Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Örnek olarak, LMS sistemi kullanıcısı olarak veri girilmesi, LMS sistem yöneticisi olarak veri girilmesi, iş başvurusu yapılması ve bunlar gibi yollar ile kişisel veri toplanabilmektedir. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 1 ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI ( KKVK md. 10/1-d)
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca tarafımıza başvurmak sureti ile;
• Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize olan bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.

KVKK’nın 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle veri sorumlusuna iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, KVKK gereğince, yazılı olarak veri sorumlusuna iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede Şirketimize KVKK’nın 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi;

Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi’ne iletebilirsiniz.
Fulya Mah. Öğretmen Nigar Hanım Sok. No:4 D:9 Şişli/İstanbul
0532 287 39 39
E-Mail adresi : kamer@rhapsodyteknoloji.com

Şirketimize ilettiğiniz talepler niteliğine göre mümkün olan en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde Şirketimiz tarafından ücret talep edilebileceği gibi; talebinizle ilgili olarak kişisel veri sahibinin gerçekten kim olduğunu anlamak ve kimliğini teyid etmek, bilgileri doğru kişiyle paylaşmak amacıyla ilave bilgi de talep edebilecektir.

Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi

2- GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Bu Çerez Uygulamaları Politikası; Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi tarafından yürütülen tüm web siteleri, üçüncü parti platformlardaki markalı web siteleri (Facebook ve YouTube gibi), ve bu web siteleri veya üçüncü parti programlar üzerinden erişilen veya kullanılan uygulamalar (“Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi siteleri”) için geçerlidir.
Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi sitelerini kullanarak, çerezlerin bu çerez Uygulamaları Politikası ile uyumlu şekilde kullanılmasına onay vermiş olursunuz. Eğer çerezlerin bu şekilde kullanılmasını istemiyorsanız, tarayıcınızın ayarlarını düzenlemeli veya Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi sitelerini kullanmamalısınız. Kullandığımız çerezleri devre dışı bırakmak, Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. sitelerindeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir.
Aşağıdaki tablo, Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. sitelerinde kullandığımız farklı çerez türlerini, ilgili amaçları ve süreleri (her bir çerezin cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı) ile birlikte özetlemektedir.
Çerez uygulamaları nelerdir?
Çerezler, bir Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. sitesini ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızda (veya akıllı telefonlar ve tabletler gibi internet özellikli diğer cihazlarda) depolanabilecek dosyalar veya bilgi parçacıklarıdır. Bir çerez genellikle; alındığı web sitesinin adını, çerezin “ömrünü” (ör. cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı) ve genellikle tesadüfi şekilde oluşturulan kendine özgü bir sayı değeri içerir.
Çerezleri ne amaçla kullanırız?
Çerezleri; Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. sitelerinin kullanımını kolaylaştırmak, Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. sitelerini ve ürünlerimizi ilgi ve ihtiyaçlarınız doğrultusunda daha iyi bir şekilde özelleştirmek amacıyla kullanırız. Çerezler aynı zamanda gelecekte sitelerimiz üzerinde gerçekleştireceğiniz faaliyet ve deneyimleri hızlandırmak amacıyla da kullanılabilir.

Ayrıca çerezleri, insanların sitelerimizi nasıl kullandıklarını anlamamızı sağlayan isimsiz ve toplu istatistiki verileri bir araya getirmemize ve sitelerimizin yapılarını ve içeriklerini geliştirmemize yardımcı olmaları amacıyla kullanmaktayız. Bu veriler, sizin kimliğinizi tanımlamamızı sağlayabilecek bilgiler değildir.
Ne tür çerezler kullanıyoruz?
Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. Sitelerinde iki tür çerez kullanılabilir; “oturum çerezleri” ve “kalıcı çerezler”. Oturum çerezleri, Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. sitesinden ayrılana dek cihazınızda tutulan geçici çerezlerdir. Kalıcı bir çerez, cihazınızda siz onu silinceye kadar daha uzun süreli saklanmaktadır. (Çerezin cihazınızda ne kadar süreyle tutulacağı, o çereze ait süreye veya “ömre”, ve tarayıcınızın ayarlarına bağlı olarak değişecektir.)

Ziyaret ettiğiniz bazı sayfalar, piksel etiketleri (temiz gif olarak da adlandırılır) kullanarak, tanıtım faaliyetlerimizi ve web sitesi geliştirmelerimizi doğrudan desteklemekte olan üçüncü partilerle paylaşılabilecek bilgileri alabilir. Örneğin, Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. sitelerine gelen ziyaretçilere dair web sitesi kullanım bilgileri, web sitelerimizdeki banner reklamlarının daha etkili bir şekilde görünürlüğünü sağlamak amacıyla üçüncü parti reklam ajanslarımızla paylaşılabilir. Bu bilgiler kişisel bilgilerinizle ilişkili olabilir ancak sizin kimliğinizi tanımlayamazlar.
Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. sitelerinde kullanılan Çerezler
a) Zorunlu Çerezler
Bu çerezler, Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. sitelerinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir, sitelerimizde gezinmenizi ve site özelliklerinden faydalanmanızı sağlarlar. Aynı oturum içerisinde bir sayfaya geri dönüldüğünde önceki eylemleri hatırlama (ör. metin girişi) buna örnek verilebilir.

Bu çerezler kimliğinizi tanımlamaz. Eğer bu çerezleri kabul etmezseniz, web sitesindeki veya sitenin bazı bölümlerindeki performans etkilenebilir.
b) Çerez Türü: Zorunlu
Bu çerezler, Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. sitelerinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir, sitelerimizde gezinmenizi ve site özelliklerinden faydalanmanızı sağlarlar. Aynı oturum içerisinde bir sayfaya geri dönüldüğünde önceki eylemleri hatırlama (ör. metin girişi) buna örnek verilebilir.

Bu çerezler kimliğinizi tanımlamaz. Eğer bu çerezleri kabul etmezseniz, web sitesindeki veya sitenin bazı bölümlerindeki performans etkilenebilir.
c) Çerev Türü: Performans
Bu çerezler; ziyaret edilen alanlar, sitede geçirilen zaman ve karşılaşılan hata mesajları gibi sorunlar hakkında bilgiler sağlayarak ziyaretçilerin web sitemizle nasıl bir etkileşime girdiğini anlamamıza yardımcı olur. Bu da web sitemizin performansını iyileştirebilmemizi sağlar.

Bu çerezler kimliğinizi tanımlamaz. Tüm veriler isimsiz bir şekilde alınır ve bir araya getirilir.
d) Çerev Türü: İşlevsellik
Bu çerezler, daha kişiselleştirilmiş bir çevrimiçi deneyim için, web sitelerimizin tercihlerinizi (ör. kullanıcı adınız, bulunduğunuz bölge veya kullandığınız dil) hatırlamasını sağlar. Çerezler aynı zamanda ziyaretçilerin video izleyebilmelerini, oyun oynayabilmelerini ve bloglar, sohbet odaları ve forumlar gibi sosyal araçları kullanabilmelerini sağlar.

Bu çerezlerin topladığı bilgiler, kullanıcı adınız veya profil resminiz gibi kimliğinizi tanımlayabilecek gizli verileri içerebilir. Hangi verileri topladığımız, bu verilerle ne yaptığımız ve bu verileri kimlerle paylaştığımız konusunda her zaman şeffaf olmalıyız.

Eğer bu çerezleri kabul etmezseniz, web sitesinin performans ve işlevselliği etkilenebilir ve web sitesindeki bazı içeriklere erişim sağlanamayabilir.
e) Çerev Türü: Hedefleme / Reklam
Bu çerezler size ve ilgi alanlarınıza yakın olan içerikleri sunmak amacıyla kullanılır. Hedefli reklamlar sunmak veya bir reklamın size görüntülenme sayısını kısıtlamak amacıyla kullanılabilir. Ayrıca Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. ve Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. dışı web sitelerindeki reklam kampanyalarının verimliliğini ölçmemize de yardımcı olur.

Bu çerezleri, ziyaret ettiğiniz web sitelerini hatırlamak amacıyla kullanabilir ve bu bilgileri reklam verenler ve kendi firmalarımız dahil olmak üzere üçüncü partilerle paylaşabiliriz.

Hedefleme / Reklam bölümüne bakın.
Üçüncü parti çerezleri nasıl kullanıyoruz?
Sağladıkları servisleri size sunabilmeleri için, Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. sitelerini ziyaret ettiğinizde cihazınızda sizin adınıza çerez ayarları yapan bazı üçüncü parti tedarikçilerle çalışıyoruz. Bu çerezler ve bu çerezleri almaktan nasıl vazgeçebileceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi için, aşağıdaki ilgili bölümlere bakın.
Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. sitelerini ziyaret ettiğinizde üçüncü parti web siteleri veya domainlerinden çerezler alabilirsiniz. Bu çerezleri kullanıma girmeden önce tanımlamak ve böylece çerezleri kabul edip etmemeye dair karar verebilmenizi sağlamak için çalışıyoruz. Bu çerezler hakkında ayrıntılı bilgiler, ilgili üçüncü parti web sitesinde mevcut olabilir.
Çerezleri nasıl kontrol edebilir veya silebilirim?
Birçok internet tarayıcısı, varsayılan olarak çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ayarlıdır. Bu ayarları, çerezleri engelleyecek veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı verecek şekilde değiştirebilirsiniz. Çerezleri yönetmenin birkaç yolu bulunmaktadır. Tarayıcı ayarlarınızı nasıl düzenleyeceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi almak için lütfen tarayıcınızın talimat veya yardım ekranına başvurun.
Eğer kullandığımız çerezleri devre dışı bırakırsanız, bu eylem Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. sitelerindeki kullanıcı deneyiminizi etkileyebilir; örneğin Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. sitesinin belirli bölümlerini görüntüleyemeyebilir veya bir Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. sitesini ziyaret ettiğinizde sizin için özelleştirilmiş olan bilgilere ulaşamayabilirsiniz.
Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. sitelerini görüntülemek için farklı cihazlar kullanıyorsanız (ör. bilgisayar, akıllı telefon, tablet vb.), bu cihazların her birindeki her tarayıcının çerez tercihlerinize uygun şekilde ayarlanmış olduğundan emin olmanız gerekir.
Detaylı Bilgi
Oturum / geçici: Bu çerezler, web sitesinden ayrılmanızın ardından cihazınızdan silinir.
Sürekli / Kalıcı: Bu çerezler, web sitesinden ayrılmanızın ardından cihazınızdan silinmez. Daha uzun bir süre cihazınızda tutulur.
Performans
a) Kullanılan Çerezler: Analiz / İzleme
Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’de ve diğer web sitelerinde nerelerde gezdiğiniz ve neler yaptığınız hakkında isimsiz toplu veriler sağlar.
İşlevsellik
a) Kullanılan Çerezler: Sosyal Medya / Paylaşım
Yorumları, oyları, sayfaları, yer imlerini paylaşmanızı sağlar ve sosyal ağlar ile sosyal araçlara daha kolay erişim sunmaya yardımcı olur.
a) Kullanılan Çerezler: Kariyer Portalı
Tercihlerinizi, giriş bilgilerinizi ve ilgilendiğiniz pozisyonları o andaki ve gelecekteki ziyaretleriniz için hatırlar.

3- WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI

Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’nin bu web sitesini kullanmanız aşağıdaki Kullanım Koşullarına tâbi olduğunuzu göstermektedir. Bu web sitesini ve Hizmetleri (aşağıda tanımlanmaktadır) kullanmakla bu Kullanım Koşullarını kabul etmiş sayılacaksınız.
Bu kullanım koşullarını kabul etmiyorsanız, sizi bu web sitesine yönlendiren Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. uygulamasının kullanımını durdurunuz ve bu web sitesini kullanmayınız.
Belirli bölümlerin başına kısa özetler mevcut. Bu özetler koşulların tamamının okunmasının yerini alamaz ve okunmasını gereksiz hale getirmez.
1. Web Sitesinin Mülkiyeti ve İşletilmesi ve Kullanım Koşullarına Bağlılık
Bu web sitesi, Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi şirketler grubunun bir üyesi ve parçası olan Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’ye aittir. Bu web sitesini ve Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi’nin bu web sitesinde veya bu siteden veya bu site kanalıyla size sunduğu uygulamaları, yazılımları, verileri, ürünleri, yarışmaları, ödül çekilişlerini ve diğer hizmetleri (hepsi birlikte bundan böyle kısaca “Hizmetler” olarak anılacaktır) şahsen ya da bir şirket adına ve namına kullanmanız sizinle Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi arasında kurulan sözleşmenin koşullarına tâbi olacaktır. Bu sözleşme:
1. Gizlilik Politikası;

2. Yasal Uyarı ve

3. Çerez Politikası ile

kısaca “Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. Politikaları” olarak anılacaklardır. Varsa yürürlükteki ek koşullar da dâhil olmak üzere hepsi beraber bu Kullanım Koşullarından oluşmaktadır. Bir tarafta Kullanım Koşulları ile diğer tarafta Kullanım Koşullarında yer alan konulara ilişkin diğer Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. Politikaları arasında bir çelişki bulunması halinde, Kullanım Koşulları esas alınacaktır. Zaman zaman bu yayını güncelleyerek Kullanım Koşullarını değiştirebileceğimizi veya gözden geçirebileceğimizi ve bu değişikliklerin veya revizyonların ilân üzerine derhal yürürlüğe gireceğini kabul ediyorsunuz. Güncel Kullanım Koşullarını öğrenebilmek ve takip edebilmek için web sitesini ziyaret ettiğiniz her seferinde bu bölüme de bakınız. Web sitesini kullanmaya devam etmekle, kullandığınız tarih itibariyle yürürlükte bulunan Kullanım Koşullarını kabul ettiğinizi yeniden teyit ve beyan etmiş sayılacaksınız.
2. Ehliyet ve Erişim
(a) 16 yaşından küçükseniz ya da (b) ikamet ettiğiniz ülkenin kanunları sizin web sitesine erişmenizi veya web sitesini kullanmanızı engelliyorsa ya da yasaklıyorsa bu web sitesini kullanamazsınız ve Kullanım Koşullarını kabul edemezsiniz. 16 yaşınızın üzerinde, fakat 18 yaşından küçükseniz, bu Kullanım Koşullarını ebeveyniniz veya vasinizle birlikte okumanız ve incelemeniz ve her ikinizin de Kullanım Koşullarını tam olarak anladığınızdan emin olmanız gerekir.
Bu web sitesinin belirli bölümlerine erişim yetkisi ve/veya belirli Hizmetleri kullanma yetkisi: (i) yaşı 18 ve üzerinde olan kullanıcılarla ve/veya (ii) kayıtlı kullanıcılarla (örneğin, video içeriği konusunda oy kullanmak) sınırlı tutulabilir. Aşağıdaki Kayıt başlıklı bölümü detaylı olarak ve dikkatle inceleyiniz.
Web sitesine erişim izni sadece geçici olarak verilmektedir ve Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi, bu web sitesini veya onun belirli bölüm ve kısımlarını tarafınıza herhangi bir ihbarda bulunmadan ve kendi şahsi takdirine ve seçimine göre değiştirme ya da kullanıma kapatma hakkını saklı tutar. Web sitemiz herhangi bir sebeple herhangi bir zamanda veya herhangi bir süre için kullanıma kapandığı takdirde bu sebeple hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.
Yürürlükteki kanunlara tâbi olarak, bu Kullanım Koşullarına veya Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. Politikalarına uyulmaması ya da telif haklarına veya başka fikri mülkiyet haklarına tecavüz edilmesi sebebiyle ya da benzeri başka sebeplerle (mükerrer hafif suçlar da dâhil) bu web sitesine ve/veya Hizmetlere erişimi herhangi bir ihbarda bulunmadan durdurma veya askıya alma hakkımızı saklı tutuyoruz. Bir kişinin bu web sitesine veya Hizmetlere erişimini durdurma kararı kesin ve bağlayıcı olacaktır.
3. Web Sitesinin Kullanılması
Web sitesinin herhangi bir bölümüne robot veya örümcek gibi otomatik bir mekanizma veya proses kullanarak erişmeniz ya da onu kopyalamanız ve izlemeniz yasaktır. Web sitesinin ve/veya sizi bu siteye yönlendiren uygulamanın herhangi bir bölümüne bilgisayar korsanlığı veya benzeri başka yol ve araçlarla yetkisiz erişmeye teşebbüs dahi etmemelisiniz. Web sitesini yasa dışı amaç veya amaçlarla kullanmanız da yasaktır.
4. Kayıt
Kayıt yaptırmanız istendiği takdirde, Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. sizden isminiz, adresiniz, e-posta adresiniz, cep telefonu numaranız, doğum tarihiniz ve/veya cinsiyetiniz, vb. gibi şahsi veri ve bilgilerinizi isteyecektir. Bu amaçla verdiğiniz bilgiler gerçek ve doğru olmalıdır ve herhangi başka bir kimsenin bilgilerini içermemelidir.
Bu kayıt sürecinin bir parçası olarak, sizden bir kullanıcı ismi ve bir şifre seçmeniz istenebilir. Bu durumda, kullanıcı isminiz kullanılarak yapılacak tüm işlemlerden ve şifrenizi güvende tutmaktan sorumlu olacaksınız. Herhangi bir güvenlik ihlâlinden ya da kullanıcı isminizin veya şifrenizin yetkisiz kullanımından haberdar olduğunuz takdirde, bu durumu web sitesindeki ‘Bize Ulaşın’ formunu kullanarak Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’ye derhal bildirmeniz gerekir.
Web sitesine kaydolurken ve web sitesini ve Hizmetleri kullanırken tam, eksiksiz ve doğru bilgiler vermeyi ve tüm bu bilgileri güncel tutmayı kabul ediyorsunuz.
5. Verilerin Gizliliği
Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi., gizliliğinizi ciddiye almaktadır ve bu web sitesinde verdiğiniz şahsi veri ve bilgilerinizi Gizlilik Politikasına uygun kullanacak ve koruyacaktır. Hizmetleri kullanmakla, verdiğiniz şahsi veri ve bilgilerinizi yukarıda bahsi geçen Gizlilik Politikasına ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak kullanabileceğimizi kabul ediyorsunuz.
6. Web Sitesi Malzemeleri, Ürünleri ve Hizmetlerinin Mülkiyeti ve Kullanımı
Kullanıcı İçerikleri hariç olmak üzere, web sitesinde bulunan tüm malzemelerin fikri mülkiyet hakları Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’ye aittir ya da Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. bu malzemeleri web sitesinde kullanabilmek için bir üçüncü şahıstan geçerli bir kullanım hakkı almış bulunmaktadır. Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. web sitesinde kullandığı tüm ticari markalar, hizmet işaretleri, grafikler ve logoların da sahibidir ya da bunları kullanmak için geçerli bir kullanım hakkı almış bulunmaktadır. Açıkça aksi ifade edilmedikçe, bu web sitesinin hiçbir bölümü herhangi bir şekilde ve yöntemle kopyalanamaz, çoğaltılamaz, yeniden yayımlanamaz, yüklenemez, ilân edilemez, iletilemez veya dağıtılamaz.
Bu web sitesinden yazılımları ya da uygulamalar da dâhil diğer dijital içerikleri (“Ürünler”) indirdiğiniz takdirde, Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi., ürünleri ve bunlarla ilgili tüm dosya, resim ve verileri yürürlükteki hüküm ve koşullara göre tarafınıza lisanslayacaktır. Bu işlemin ülkenizde yürürlükte bulunan kanunlara ve mevzuata aykırı olmayacağını Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’ye beyan, taahhüt ve garanti ediyorsunuz. Bu web sitesini ziyaret etmenizin bir sonucu olarak karşılaşabileceğiniz virüsler, zararlı içerik ve bileşenler, hatalar ya da her ne olursa olsun başka problemler nedeniyle bilgisayar donanımınız veya yazılımınızda yapılması gerekebilecek tüm servis, onarım veya düzeltme işlerinin masraf ve giderlerinden tamamen kendiniz sorumlu olacaksınız (ve Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’nin bu konuyla ilgili hiçbir sorumluluğu bulunmayacaktır.)
İndirdiğiniz Ürünlerin size ait olmadığını ve Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’nin bu ürünlerin mülkiyetini size devretmediğini kabul ve beyan ediyorsunuz. Web sitesinden indirilen ürünlerin mülkiyet hakkını ve bunlarla ilgili tüm fikri mülkiyet haklarını Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. tamamen kendi yeddinde saklı tutmaktadır. Ürünleri tekrar dağıtıma sokmanız, satmanız, kaynak koduna dönüştürmeniz, tersine mühendisliğe tâbi tutmanız, makine kodundan sembolik koda çevirmeniz ya da başka bir yolla, okunabilir bir forma indirgemeniz yasaktır.
İçerik Sunma:
Web sitesinin belirli bazı bölümleri, sizi, tarafınıza ait olan ya da tarafınızca yaratılan yazı ve metinleri, mesajları, fotoğrafları, videoları, ses kayıtlarını, müzikleri (şarkı sözleri de dâhil), grafikleri, şema ve çizimleri, önerileri, fikirleri (ürün ve reklam fikirleri de dâhil), isminiz, resminiz, sesiniz, kullanıcı isminiz, performansınız ve benzeri başka bilgilerinizi ve/veya başka kişilerin ismi, resmi sesi, kullanıcı ismi, performansı ve benzeri başka bilgilerini ve başka malzemeleri veya içerikleri (hepsi birlikte kısaca “Kullanıcı İçerikleri” olarak anılacaklardır) yayımlamanızı, yüklemenizi, siteye koymanızı, göstermenizi veya başka bir yolla iletmenizi isteyebilir ya da size bunları yapma olanağını sunabilir.
Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi., kullanıcı içeriklerini gizli olmayan ve tescilsiz veri ve bilgiler olarak kabul edecek olup, tarafınızca sunulan kullanıcı içeriklerinde bulunan veri ve bilgileri gizli tutmakla yükümlü olmayacaktır.
İçerik Sunma Hakkı:
Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’nin, Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. şirketlerinin ve/veya içerik sağlayıcıların tarafınızca sunulan Kullanıcı İçeriklerini web sitesinde ve bu Kullanım Koşullarında öngörülen amaçlarla kullanabilmesi için gereken tüm haklara, lisanslara, izinlere ve yetkilere sahip olduğunuzu (ve web sitesini kullandığınız sürece bu haklara, lisanslara, izinleri ve yetkilere sahip olmaya devam edeceğinizi) beyan, kabul ve taahhüt ediyorsunuz.
Tarafınızca sunulan Kullanıcı İçeriklerine atıf yapılan ve kimliği anlaşılabilen her gerçek kişiden, onun ismini, kullanıcı ismini, resmini web sitesinde öngörülen tarzda ve ayrıca, web sitesinde bulunan veya web sitesinden alınabilecek Ürünler, Hizmetler veya başka malzemelerde kullanabilmek için gereken rıza, yetki ve/veya izinleri aldığınızı da beyan, kabul ve taahhüt ediyorsunuz.
Sunulan İçeriklerin Niteliği:
Kullanıcı İçerikleri ilgili olarak:

1. Bu haklara doğrudan doğruya kendiniz sahip olmadıkça ya da bu hakları Kullanıcı İçeriklerinde kullanabilmek ve tahsis etmek için ilgili hak sahip(ler)inden gerekli izin ve yetkileri almış olmadıkça:

Telif, patent , ticari marka, ticari sırlar ya da benzeri başka aynı haklar veya akdi haklar Gizlilik hakkı veya aleniyet hakkı veya gizli bilgiler de dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere üçüncü şahıs haklarına tâbi olan Kullanıcı İçeriklerini web sitesine sunmayacağınızı;
2. Kullanıcı İçerikleri ya da Kullanıcı İçeriklerinin Kullanım Koşullarında belirtildiği ve izin verildiği gibi kullanılmasının herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin haklarına veya yürürlükteki kanunlara tecavüz etmeyeceğini veya bunları ihlâl etmeyeceğini;
3. Türkiye’de ve eğer Türkiye dışında mukim olduğunuz ülkede sahip olmanızın yasadışı olduğu ya da Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’in web sitesini veya Hizmetleri sunabilmek için sahip olması veya kullanması yasadışı olan Kullanıcı İçeriklerini sunmayacağınızı ve vermeyeceğinizi ve yasa dışı olan veya uyuşturucu ticareti, madde bağımlılığı, çocuk pornografisi, fiziksel veya cinsel saldırı ve taciz, takip-taciz, hırsızlık, sahtekârlık ve suç işlemek için komplo kurmak da dâhil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere suç teşkil eden veya yasa dışı eylemleri teşvik eden veya bu eylemlere göz yuman ya da bu tip eylemler yapmak niyetiyle ve amacıyla hareket eden; başkalarını kötüleyici ve lekeleyici, tehdit edici, küfürbaz, taciz edici ya da gizliliği ihlâl edici nitelikte olan; müstehcen, pornografik veya başka bir yolla cinsel içerikli olan; tehlikeli, sorumsuz veya topluma zararlı olan ya da tehlikeli, sorumsuz veya topluma zararlı davranışları teşvik eden veya bu davranışlara göz yuman; virüs, casus yazılım veya benzeri başka zararlı unsurlar içeren ya da başka bir yolla web sitesini, Hizmetleri veya bağlanılan ağı bozan, kesintiye uğratan veya ona zarar veren ya da başka bir yolla bir kimsenin onları kullanmasına veya onlardan istifade etmesine müdahale eden ve zararlı olan ya da herhangi bir reklam, suça teşvik çağrısı, zincirleme mektup, saadet zinciri, yatırım fırsatı ya da benzeri başka istenmemiş ticari mesaj veya bildirim içeren hukuken yetişkin statüsünde olmayan kişilerin Kullanıcı İçeriklerinde yer alması halinde bu kullanım için bu kişilerin yasalar ile düzenlenmiş koşullara uygun olarak velisi veya yasal vasisinin izni olmayan herhangi bir Kullanıcı İçeriği sunmayacağınızı beyan, kabul ve taahhüt ediyorsunuz. Tarafınızca sunulan Kullanıcı İçeriklerinden ve bunları web sitesinde ilân etmenin veya yayımlamanın sonuçlarından şahsen tarafınızın sorumlu olduğunuzu biliyor ve kabul ediyorsunuz.
Kullanıcı İçeriklerini web sitesine yüklediğinizde, bunların kamuya arz edilebileceğini biliyorsunuz ve Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’nin tarafınızca sunulan Kullanıcı İçeriklerini Kullanım Koşullarına uygun olarak kullanmasından dolayı ve bu nedenle dünyanın herhangi bir yerinde gizliliğinizin ihlâl edildiği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınızın ihlâl edildiği ya da aleniyet hakkınızın kötüye kullanıldığı iddiasıyla herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağınızı şimdiden kabul etmiş sayılıyorsunuz.
Yayımlanmış bir patente ya da yayımlanmış bir derdest patent müracaatına konu ve tâbi olan bilgiler ibraz etmek ve vermek istediğinizde, lütfen Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. web sitesinin İletişim bölümüne gidiniz. Burası, ürünlerimiz ve markalarımızla ilgili teknik ürün ve teknoloji fikirleri için uygun açık forum alanıdır. Kullanıcı İçerikleriniz bir derdest veya yayımlanmış patente konu veya tâbi ise, bu durumu Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’ye açıklamalısınız.
Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi ve Tarafınızca Sunulan Kullanıcı İçerikleri:
1. Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi., tarafınıza ait Kullanıcı İçeriklerini herhangi bir şekilde ve herhangi bir yolla kullanma yükümlülüğü altında olmayıp, Kullanıcı İçeriklerinizi reddettiği takdirde bunun sebeplerini açıklamak ya da sizin Kullanıcı İçeriklerinize ilişkin Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. eylem ve faaliyetlerini herhangi bir şekilde açıklamak zorunda değildir.
2. Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi., tarafınızca sunulan Kullanıcı İçeriklerini web sitesinde ve Kullanım Koşullarında belirtildiği ve öngörüldüğü gibi kullanmak karşılığında size herhangi bir bedel veya karşılık ödemekle yükümlü değildir.
3. Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi., tarafınızca sunulan Kullanıcı İçeriklerini size atfetmek amacıyla isminizi kullanabilir (ancak bunu yapmaya mecbur olmayacak.)
4. Bununla beraber, web sitesini kullanırken, başka kullanıcıların sundukları ve/veya yayımladıkları Kullanıcı İçerikleri ile karşılaşabileceğinizi biliyor ve kabul ediyorsunuz. Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi., bu Kullanıcı İçeriklerinden herhangi bir şekilde ve sebeple sorumlu tutulamaz ve bu Kullanıcı İçeriklerinin doğruluğunu, bütünlüğünü, tamlığını veya kalitesini ya da bunlarla ilişkili fikri mülkiyet haklarını herhangi bir şekilde garanti etmez. Bunun yanı sıra, Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi., web sitesinde zararlı, yanlış, aldatıcı, yanıltıcı, saldırgan, tehdit edici, başkalarını kötüleyen, yasadışı veya başka bir sebeple sakıncalı Kullanıcı İçeriklerinin görünmeyeceğini garanti edemez.
5. Yukarıdaki hükümlerin genel geçerliliğini sınırlandırmaksızın, Kullanıcı İçeriklerinde bulunan veya ifade edilen bilgiler, malzemeler, fikir ve görüşlerin Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’ye veya onun bağlı veya ilişkili şirketlerine veya içerik sağlayıcılarına ait olmayabileceğini biliyor ve kabul ediyorsunuz. Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi, bu sebeple, Kullanıcı İçerikleri ile ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmemekte ve bu konuyla ilgili her türlü sorumluluğu açıkça reddetmektedir. Kullanıcı İçerikleri konusunda ve bunlarla ilgili olarak Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’ye karşı sahip olduğunuz veya olabileceğiniz, kanunlardan ya da hakkaniyetten doğan tüm haklarınızdan veya kanun yollarınızdan feragat etmeyi kabul ediyorsunuz ve bunlardan işbu belgeyle feragat etmiş sayılıyorsunuz.
6. Kullanıcı İçeriklerini web sitesine yüklemekle, bunların kamuya arz edilebileceğini biliyorsunuz ve Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’nin tarafınızca sunulan Kullanıcı İçeriklerini bu Kullanım Koşullarına uygun olarak kullanmasından dolayı ve bu nedenle dünyanın herhangi bir yerinde gizliliğinizin ihlâl edildiği, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınızın ihlâl edildiği ya da aleniyet hakkınızın kötüye kullanıldığı iddiasıyla herhangi bir tazminat talebinde bulunmayacağınızı kabul ediyorsunuz.
7. Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi., Kullanım Koşullarından veya kanunlardan doğan diğer haklarına halel gelmeksizin, bu Kullanım Koşullarına ve/veya Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. Politikalarına aykırı olan veya bunları ihlâl eden Kullanıcı İçeriklerini herhangi bir ön ihbarda bulunmadan ve kendi mutlak ve şahsi takdirine göre web sitesinde yayımlamama ya da bunları web sitesinden kaldırma veya çıkartma haklarını da saklı tutar.
8. Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi., Kullanıcı İçeriklerini web sitesine koyan herhangi bir kimsenin kimliğinin açıklanmasını talep eden veya emreden mahkeme kararları veya celplerine kesinlikle uyacak ve bu konularda resmi makam ve otoritelerle iş birliği içinde olacaktır. Bunu yapması kanunen mümkün olduğu takdirde ve oranda, Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi, bir Kullanıcı İçeriğinin fikri mülkiyet haklarına veya gizlilik haklarına tecavüz ettiğini iddia eden üçüncü şahıslara ilgili Kullanıcı İçeriklerini veya şahsi veri ve bilgileri ifşa etme hakkını ve/veya herhangi bir kullanıcının kimliğini üçüncü şahıslara açıklama hakkını saklı tutar. Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi, bu bilgileri ifşa etmesinin Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’nin ve onun müşterilerinin veya kamunun haklarını ya da mal emniyetini ya da can emniyetini korumak için makul sınırlar içerisinde gerekli olduğuna iyi niyetle inandığı takdirde de bu veri ve bilgileri ifşa edebilir.
9. Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi., Kullanıcı İçeriklerini gözden geçirmekle veya izlemekle yükümlü olmamasına rağmen, tamamen kendi şahsi takdirine göre uygun gördüğünde bunu yapma konusundaki hakkını saklı tutar. Bununla beraber Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi., bunu yapmayı uygun gördüğü takdirde, herhangi bir sebeple ya da bir sebep olmaksızın veya dermeyan etmeksizin ve bir ön ihbarda bulunmadan, Kullanıcı İçeriklerini tamamen veya kısmen tadil etme, değiştirme, yeniden düzenleme, web sitesinde yayımlamayı reddetme ya da web sitesinden kaldırma ve silme haklarını daima saklı tutar. Siz de Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’nin Kullanıcı İçeriklerini kullanmaya ya da Kullanıcı İçeriklerine cevap vermeye mecbur olmadığını kabul ve beyan ediyorsunuz.
7. Kullanıcı İçeriklerinin Mülkiyeti
Tarafınızca sunulan Kullanıcı İçerikleriniz üzerindeki mülkiyet haklarınızı korumaktasınız., ancak Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. ve web sitesinin diğer kullanıcılarına bu konuda sınırlı haklar vermeniz gerekmektedir.
Web sitesini kullanmak ve Hizmetlerden istifade etmek karşılığında, Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’ye Kullanıcı İçeriklerinizi (yürürlükteki kanunların izin verdiği sınırlar içerisinde) herhangi bir amaçla kullanma hakkını kapsayan, dünya çapında geçerli, lisans ücretine tâbi olmayan, (alt-lisans verme hakkıyla birlikte) başkalarına devredilebilir bir lisans hakkını münhasır olmamak kaydıyla, daimi geçerli olmak üzere ve ücretsiz veriyorsunuz. Bu lisans hakkı, Kullanıcı İçeriklerinizi işleme, çoğaltma, kopyalama, yeniden düzenleme, uyarlama, bunlardan türev eserler üretme, bunları başka eserlerle birleştirme, kullanıma sunma, senkronize etme, görüntüleme, kamuya arz etme, iletme, yayınlama, yayımlama, dağıtma, alt-lisans verme ve silme hakları dahil ancak bunlarla sınırlı kalmaksızın diğer eser üzerindeki haklarını da kapsayacaktır.
Yukarıdaki hükümlere halel gelmeksizin ve bu haklarla sınırlı kalmaksızın, Kullanıcı İçeriklerinizde bir patent hakkınız varsa, Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi., Kullanım Koşullarının Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’ye bu patent tahtında ve kapsamında bir lisans hakkı vermiş sayılmayacağını beyan ve kabul eder.
Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. Kullanıcı İçeriklerinizi yeniden düzenlediği, değiştirdiği veya tadil ettiği ya da bunlardan türev eserler yarattığı ya da Kullanıcı İçeriklerinizi başka eserlerle birleştirdiği takdirde, bu değişiklik, düzenleme veya türev eserler üzerindeki tüm hakların münhasıran ve şahsen Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’ye ait olacağını şimdiden kabul ve beyan ediyorsunuz.
Kullanıcı İçerikleriniz bir fikir veya öneri içerdiği takdirde, Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’nin veya bir Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. şirketinin veya onun adına / onlar adına hareket eden bir üçüncü şahsın aynı veya benzer fikirler üzerinde daha önce çalışmış olabileceğini ya da çalışıyor olabileceğini kabul ve beyan ediyorsunuz. Fikrinizi ifade etmekle ve sunmakla, fikrinizden bağımsız olarak ve fikrinizi kabullenmeksizin Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’nin de fikri (veya benzer bir fikri) geliştirmeye devam edebileceğini kabul etmiş sayılıyorsunuz.
Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. ve/veya Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. şirketlerinin Kullanıcı İçeriklerinizi nasıl kullandıkları da dâhil olmak üzere Kullanıcı İçerikleriniz konusunda ve hakkında Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. ve/veya Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. şirketlerine karşı halen sahip bulunduğunuz ya da ileride sahip olabileceğiniz mutlak ya da şarta bağlı ne olursa olsun her türlü dava haklarından, dava sebeplerinden, tazminat taleplerinden, zarar ve ziyandan, borç ve sorumluluklardan ve talep haklarından Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. ve Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. şirketlerini kayıtsız şartsız ve gayri kabili rücu ibra ediyorsunuz.
8. Web Sitesinin Diğer Kullanıcılarına Verilen Lisans Hakkı
Web sitesinin her kullanıcısına web sitesinin işlevlerinin izin verdiği sınırlar içerisinde ve Kullanım Koşullarında öngörüldüğü gibi, Kullanıcı İçeriklerinize web sitesi kanalıyla ücretsiz erişme hakkını ve bu Kullanıcı İçeriklerinizi işleme, çoğaltma, yayma, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletme haklarını kapsayan, dünya çapında geçerli ve lisans ücretine tâbi olmayan bir lisans hakkını münhasır olmamak kaydıyla veriyorsunuz.
9. Rıza ve İzinler
5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu dahil olmak üzere yürürlükteki ve ileride yürürlüğe girebilecek ilgili tüm Türkiye Cumhuriyeti sınai mülkiyet ve veri mahremiyeti kanunları uyarınca (ve dünyanın herhangi bir yerinde halen geçerli ve yürürlükte bulunan ya da ileride yürürlüğe sokulabilecek başka kanunlara göre) Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi., Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. şirketleri ve/veya içerik sağlayıcıların tarafınızca sunulan Kullanıcı İçeriklerinizi bu Kullanım Koşullarına uygun olarak kullanabilmesi için gerekli olabilecek tüm rıza, izin ve onaylarınızı Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’ye veriyorsunuz.
Yürürlükteki kanunların izin verdiği sınırlar içerisinde, dünyanın herhangi bir yerinde halen geçerli ve yürürlükte bulunan ya da ileride yürürlüğe sokulabilecek başka kanunlara göre sahip olabileceğiniz tüm manevi hakların kullanılması hakkını Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’ye devretmiş sayılıyorsunuz.
10. Web Sitesinin Coğrafi Kapsamı
Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi, bu web sitesini Türkiye Cumhuriyetinden kontrol etmekte ve işletmektedir. Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi., bu web sitesinde bulunan malzemelerin ya da bu web sitesinde tanımlanan Ürünlerin sizin ülkenizde veya yerinizde kullanıma hazır veya uygun olduğuna dair herhangi bir beyanda bulunmamaktadır. Bu web sitesinin tüm ziyaretçileri, web sitesinin içeriği ve işletimi konusunda tâbi oldukları tüm yerel kanunlara ve mevzuata uymaktan şahsen sorumlu olacaklardır.
Bu konuda önceden Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’nin yazılı izin ve rızasını almadıkça, bu web sitesine Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’nin işletmediği ve yönetmediği bir web sitesinden bağlanmayacağınızı kabul ediyorsunuz.
11. Başka Web Sitelerine Bağlantılar
Konforunuz ve kullanımınız için bu web sitesi, dünya Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. tarafından yönetilmeyen başka web sitelerine bağlantılar içerebilir. Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’nin bu web siteleri üzerinde herhangi bir kontrolü olmayıp, Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi., söz konusu bu web sitelerinin kullanıma hazır olup olmamalarından sorumlu tutulamaz. Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi., bağlantı yapılan başka web sitelerinde mevcut olan bilgiler veya içerikleri ya da bu sitelerden alınan ürünleri veya benzeri başka malzemeleri desteklememekte veya onaylamamakta ya da onlara sponsorluk yapmamaktadır ve bunlardan Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. sorumlu değildir. Bağlantı yapılan başka web sitelerinden internet kanalıyla yapılan yayınlardan ya da bu sitelerden alınan başka mesaj ve içeriklerden Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. sorumlu değildir.
Bununla beraber, bağlantı yapılan söz konusu web sitelerinden veya bunlar kanalıyla aldığınız içerikleri, bilgileri, ürünleri, mal veya hizmetleri kullanmanızın sebep olduğu veya yol açtığı ya da sebep olduğu veya yol açtığı iddia edilen zarar ve ziyandan doğrudan veya dolaylı olarak Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. sorumlu değildir.
12. Web Sitesi İçeriği Hakkında Sorumluluğun Reddi
Web sitesinde bulunan malzemeler (grafikler, yazılımlar, dijital içerikler, tavsiyeler veya başka malzemeler) ve web sitesi kanalıyla edinilen malzemeler “olduğu gibi” esasında ve açık ya da zımni herhangi bir garanti verilmeksizin veya herhangi bir koşula tâbi olmaksızın verilmektedir. Yürürlükteki kanunların izin verdiği azami sınırlar içerisinde Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi, ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet hakkı ve başkalarının haklarına tecavüz etmeme konuları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere açık veya zımni her türlü garanti ve koşulla ilgili tüm sorumluluğu şimdiden reddettiğini beyan eder.
Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi., web sitesinde bulunan malzemelerin doğruluğu, dürüstlüğü, güvenilirliği veya benzeri başka konularda herhangi bir garanti vermediği gibi, bu malzemelerin kullanılması veya kullanılmasının sonuçları hakkında herhangi bir beyanda da bulunmamaktadır. Bu web sitesinde bulunan malzemelerde teknik yanlışlar veya tipografik hatalar bulunabilir ve bu malzemeler yanlış olabilir ya da ilgili malzemenin üretildiği tarihten sonra meydana gelen gelişmeler sonucunda yanlış hale gelebilir. Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi., bu bilgilerin güncel olup olmadığını kontrol etme veya bunları güncel tutma konularında herhangi bir yükümlülük kabul etmez.
13. Web Sitesinin İşletilmesi Hakkında Sorumluluğun Reddi
Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi., bu web sitesini ve işletmesini sürdürmek için çaba gösterecektir, fakat web sitesinde veya işletmesinde olabilecek kusur ve hataların sonuçlarından sorumlu değildir. Web sitesinin işletmesi konusunda Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. ticarete elverişlilik, belirli bir amaca uygunluk, mülkiyet hakkı ve başkalarının haklarına tecavüz etmeme konuları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmaksızın tüm zımni garantiler de dâhil olmak üzere açık veya zımni her türlü garanti ve koşulla ilgili tüm sorumluluğu şimdiden ve açıkça reddettiğini beyan eder.
Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.: (i) web sitesinin işletmesinin kullanıcının gereksinimlerine uygun olacağı ve bu koşulları karşılayacağı; (ii) web sitesine erişimin kesintisiz, zamanında, güvenli ve virüsler, solucanlar, Truva atları veya benzeri başka zararları unsurlardan âri olacağı ya da her türlü hata veya kusurdan âri olacağı; (iii) web sitesinin kullanılmasından elde edilebilecek sonuçların doğru ve güvenilir olacağı ya da (iv) hata ve kusurların düzeltileceği ve giderileceği konusunda herhangi bir garanti vermemektedir.
Bu web sitesini ziyaret etmeniz sonucunda ve nedeniyle maruz kalabileceğiniz virüsler, zararlı unsurlar, hatalar veya ne olursa olsun başka problemlerden ötürü bilgisayar donanım ve yazılımlarınızda ihtiyaç duyulabilecek servis, onarım veya düzeltme işlemlerinin tüm giderlerinden sorumlu olacaksınız (ve Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’nin bu konuda herhangi bir sorumluluğu bulunmayacaktır).
14. Sorumluluğun Sınırlandırılması
Yürürlükteki kanunların izin verdiği sınırlar içerisinde, ihmalimizden ya da yanlış beyan veya sır tutma eylemlerimizden kaynaklanan veya bunların neden olduğu ölüm veya bedensel yaralanmalarla ilgili sorumluluklarımızı ya da yürürlükteki kanunlara göre reddedilemez veya sınırlandırılması mümkün olmayan diğer sorumluluklarımızı herhangi bir şekilde reddetmiyor ve sınırlandırmıyoruz.
Yürürlükteki kanunlara tâbi olarak Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi., Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. şirketleri ya da onların lisans verenleri veya lisans alanları, (a) web sitesinin ya da web sitesinde bulunan herhangi bir malzemenin kullanılmasından ya da kullanılamamasından ya da (b) web sitesinin herhangi bir kullanıcısının eylem ve davranışlarından kaynaklanabilecek ve sözleşmeye, haksız fiile (ihmal de dâhil) veya başka bir hukuki nedene dayanan, kâr kaybı, şerefiye kaybı, iş fırsatı kaybı, bedensel yaralanma (ölüm de dâhil) ve mal hasarları da dâhil olmak üzere doğrudan, dolaylı, özel, arızi, netice kabilinden veya benzeri başka zararlar için ya da cezai tazminatlar için size karşı ya da başka gerçek veya tüzel kişilere karşı ne olursa olsun hiçbir durum ve koşulda sorumlu tutulmayacaktır. Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. veya onun bir yetkili temsilcisine bu tip zararların olabileceği önceden bildirilmiş olsa bile Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi kesinlikle sorumlu tutulmayacaktır. Bu zararlar, hatalar, ihmaller, iş kesintileri, kusurlar, adem-i ifa durumları, veri kayıpları veya verilerin bozulması, işletme veya iletimdeki gecikmeler, hat kesintileri ve arızaları veya bilgisayar virüsleri, solucanları, Truva atları dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın benzeri başka zararları unsurların sebep olabileceği zarar ve ziyanları veya yaralanmaları da kapsayacaktır.
Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi., Kullanıcı İçeriklerinin niteliği ve içeriğinden ya da Kullanıcı İçeriklerinde bulunabilecek hakaret, iftira, ihmal, yalan, müstehcenlik, pornografi, kutsal değerlere küfür ve saygısızlık, tehlike, yasadışı içerikler, fikri mülkiyet haklarına tecavüz, hata ve kusurlar ve yanlış bilgilerden dolayı hiçbir sorumluluk veya mesuliyet üstlenmemektedir.
Yürürlükteki kanunlar; netice kabilinden veya arızi zarar ve ziyanlarla ilgili sorumlulukların reddedilmesine veya sınırlandırılmasına ya da belirli bazı garantilerin hariç tutulmasına izin vermeyebilir. Dolayısıyla, yukarıda sayılan sorumluluğun reddi veya sınırlandırılması beyanlarının bazıları sizin için geçerli olmayabilir. Bununla birlikte, Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’nin size karşı zarar ve ziyanlarla ve dava sebepleriyle ilgili olarak sözleşmeden, haksız fiilden (ihmal de dâhil) veya başka hukuki nedenlerden kaynaklanan toplam hukuki sorumluluğu sizin web sitesine erişmek karşılığında ödediğiniz ücreti (varsa) hiçbir durumda ve hiçbir sebeple geçmeyecektir.
15. Tazminat Sorumlulukları
Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’yi Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. şirketlerini ve onların vekilleri, acenteleri, lisans alanları, külli ve cüz’i haleflerinin her birini, sizin web sitesini kullanmanızdan, tarafınızca sunulan Kullanıcı İçeriklerinin bu Kullanım Koşullarında izin verildiği gibi kullanılmasından ve/veya sizin bu Sözleşme kapsamındaki beyan, garanti, tekeffül veya taahhütlerinizi ihmal etmenizden ya da ihmal ettiğiniz iddialarından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı her türlü ve her cinste tüm tazminat talepleri, dava veya takipler ve bunlarla ilişkili makul hukuki ücretler de dâhil olmak üzere her türlü zarar, ziyan, sorumluluk, masraf, borç ve giderlere karşı savunacağınızı ve onlara tüm bu zararlarını tazmin edeceğinizi kabul ve taahhüt ediyorsunuz.
16. Sona Erme
Kullanım Koşulları ve Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. Politikaları geçerliliğini koruduğu sürece yürürlükte kalacaktır. Web sitesini kullanmaya son vererek ve web sitesinden aldığınız içeriklerin tümünü imha ederek bu Kullanım Koşullarını iptal edebilir ve sona erdirebilirsiniz. Kullanım Koşullarının hükümlerinden birine uymamanız ya da ihmal etmeniz halinde, web sitesine erişmeniz de dâhil olmak üzere bu Kullanım Koşullarını ve Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. Politikalarını biz de derhal sona erdirebiliriz. Sona Erme halinde, web sitesini kullanmaya devam edemezsiniz ve web sitesinden aldığınız tüm içerikleri imha etmeniz gerekir.
17. Yardım
Bu web sitesi, sitenin kullanılmasına ilişkin bir Yardım dosyası veya başka talimatlar da verebilir. Bununla birlikte, Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi. web sitesinin kullanılması konusunda size herhangi bir destek vermekle yükümlü değildir.
18. Uygulanacak Hukuk ve Yetkili Mahkeme
Gerek bu Kullanım Koşulları gerekse Kullanım Koşullarından [sözleşme gereği, (ihmal de dâhil) haksız fiil sonucunda, kanunlara göre veya başka sebeplerle] doğan veya bunlarla ilişkili tüm ihtilâflar, kanunlar ihtilâfı prensiplerine bakılmaksızın Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbi olacak ve bu kanunlara uygun olarak yorumlanacak ve uygulanacaktır.
Bu Kullanım Koşullarından [sözleşme gereği, (ihmal de dâhil) haksız fiil sonucunda, kanunlara göre veya başka sebeplerle] doğan veya bunlarla ilişkili tüm ihtilâflar, dava ve takiplerde münhasıran ve sadece İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri tek yetkili olacaktır ve Kullanım Koşullarından kaynaklanan ihtilâflar, dava ve takiplerde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri’nin üzerinizde yargı yetkisine sahip olacağını da kabul ve beyan ediyorsunuz.
19. Bölünebilirlik
Kullanım Koşullarının herhangi bir hükmünün herhangi bir sebeple yasa dışı veya hükümsüz olması ya da ifa edilemez sayılması halinde, o hüküm Kullanım Koşullarından ayrılmış sayılacak ve bu durum Kullanım Koşullarının kalan hükümlerinin geçerliliğini ve ifa kabiliyetini etkilemeyecektir.
20. Feragat
Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’nin Kullanım Koşullarının herhangi bir maddesini veya kısmını ifa etmemesi ya da yerine getirmemesi, herhangi bir şahsın geçmiş veya gelecek fiil veya ihmallerinden ötürü Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’nin Kullanım Koşullarından doğan herhangi bir hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya böyle yorumlanmayacaktır. Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’nin herhangi bir parayı alması ve tahsil etmesi ya da herhangi bir şahsın Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’nin eylemlerine dayanması da Kullanım Koşullarının herhangi bir maddesi veya kısmından feragat edildiği anlamına gelmeyecek veya böyle yorumlanmayacaktır. Ancak ve sadece Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi.’nin bir yetkili temsilcisi tarafından imzalanmış kesin ve yazılı bir feragat beyanı kanunen geçerli sayılacaktır.
21. Hukuki Etki
Kullanım Koşullarında paragraf başlıkları sadece kolaylık olması için konulmuş olup herhangi bir hukuki veya akdi etkisi bulunmamaktadır. Telif hakkı © 2019. Tüm hakları saklıdır.

Bu formu doldurarak, aydınlatma metni kapsamında; Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi tarafından, yukarıda yer alan iletişim bilgilerinize reklam, tanıtım, promosyon gibi pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla ticari elektronik ileti gönderilmesini, bilgilerinizin bu amaçla işlenmesini ve Rhapsody Teknoloji Limited Şirketi tarafından gönderime ilişkin hizmet alınan tedarikçilerle paylaşılmasını kabul etmiş sayılırsınız.